Home | Shrewd | TRU Ball | Vibracheck | CamSaver | Sure-Loc | Carter | ShootArchery.com | Contact Us

ShootArchery.com
Bear Creek Indoors
Jan 7, 2006
60 shot 5 Spot/1 Spot

FSAA | FS-A | BHFS-AA | BHFS-B | BHFS-C | Women's BHFS | Cubs


FSAA	       	       Score    X's
1. Ken Maples		293	25X
2. Donald Minor		293	23X
 
FS-A
1. Gary Rutherford	289	28X
 
BHFS-AA
1. Dennis Gibson	299	40X
2. Wayne Phillips	297	40X
3. Cliff Johnson	Inc.
 
BHFS-B
1. James Harris		277	14X
 
BHFS-C
1. Jimmy Little		237	10X
 
Women's BHFS
1. Pamela Harris	266	13X
2. Rita Moore		256	 7X
 
Cubs 
1. Wesley Harris	235	 9X
2. Megan Minor		197	 5X
3. Ethan Moore		187	10X
4. Ashlee Rutherford	142	 2X

back to ShootArchery.com